Skupiny detí (v každej skupine bude 15-20 detí) budú informovať občanov o právach, ktoré majú v EU.Budú používať publikácie EU a brožúry o tom, čo pre nich robí Európa a o ich právach ako právach európskych občanov. Deti budú ako minirepeortéri, budú sa pýtať otázky  o právach Európanov a urobia dotazník, ktorý potom vyhodnotia.Dotazník

1. Kto môže byť občanom EÚ?
A. každý, kto je príslušníkom niektorej krajiny EÚ
B. ktokoľvek

2. Kde si môžete uplatniť právo občana EÚ na voľný pohyb a pobyt?
A. v zámorských krajinách a teritóriách
B. v ktorejkoľvek krajine EÚ

3. Chcete cestovať do inej krajiny EÚ. Aké doklady musíte mať?
A. stačí preukaz totožnosti alebo cestovný pas
B. potrebujem vízum

4. Ktoré krajiny nepatria do schengenského priestoru?
A. Česká republika, Grécko, Slovenská republika
B. Bulharsko, Cyprus, Rumunsko

5. Čo je cieľom programu Comenius?
A. zachraňovať voľne žijúce zvieratá
B. podporovať kvalitu vzdelávania
C. neviem,nepočul/nepočula som o ňom

6. Na čo je určený program Grundtvig?
A. neviem,nepočul/nepočula som o ňom
B. na vzdelávanie dospelých
C. na organizovanie výletov do cudzích krajín

7. Čo podporuje program Erasmus?
A. výmeny mládeže v rámci krajín EÚ
B. neviem,nepočul/nepočula som o ňom
C. zahraničnú mobilitu študentov a učiteľov vo vysokoškolskom prostredí

8. Aký deň si dnes  pripomíname?
A. Deň detí
B. Deň Európy
C. Medzinárodný deň žien

9. Máte nárok na náhradu cestovného v prípade meškania trajektu alebo vlaku?
A. nie
B. Áno
C. Neviem

10. Výrobcovia mobilných telefónov prešli na výrobu univerzálnej nabíjačky z dôvodu:
A. ochrany životného prostredia
B. šetrenia elektrickej energie
C. zníženia vlastných nákladov

11. Kedy môžeš získať trvalý pobyt v krajine EÚ?
A. kedykoľvek
B. nemôžem získať
C. po 5 rokov pobytu v hostiteľskej karjine

12. Od ktorého roku sa na Slovensku používa európska mena?
A. 1993
B. 2009
C. 2004Publikácie


Európa a vy

Stručný prehľad úspechov EÚ

Premýšľali ste niekedy nad tým, čo presne pre vás robí Európska únia? Ak áno, v tejto brožúrke nájdete odpoveď so stručným pohľadom na niekoľko konkrétnych krokov, ktoré EÚ prijala v roku 2010 s cieľom zlepšiť a zjednodušiť život. Niekedy ide o hľadanie jednoduchých každodenných riešení, ako napríklad presvedčiť výrobcov mobilných telefónov, aby prešli na štandardnú formu nabíjačky. Niekedy ide o európske právne predpisy, ktoré udeľujú občanom nové práva. Niekedy je to o boji proti kontinentálnym a globálnym silám s cieľom zachovať hospodársku rovnováhu EÚ a vytvárať pracovné miesta. A niekedy ide o pomoc obnoviť nádej u ľudí, ktorých postihli živelné alebo človekom spôsobené katastrofy, či už v Európe alebo mimo nej. Ale v každom prípade, EÚ pracuje na vytvorení takej Európy, ktorá sa zhoduje so zodpovednosťou, ktorú na seba vzali jej zakladatelia – pracovať v záujme „národov Európy“. Všetko, čo robíme, je pre občanov Európy. EÚ bude aj naďalej zahŕňať do politickej agendy záujmy ľudí

 


„Čo zaujímavé je tu pre mňa?“

Možnosti EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež

Európska únia podporuje široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry, výskumu a mládeže. V tejto brožúre sú poskytnuté stručné informácie o niektorých programoch, ktoré realizuje Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru. Aby sa v nej ľahšie orientovalo, nie vždy je použitá oficiálna terminológia EÚ, a tiež nezahrňuje všetky programy, nástroje a činnosti EÚ. V jednotlivých častiach je však uvedené, kde možno získať ďalšie informácie. Ďalej sa tam uvádza aj zoznam národných agentúr a iných významných organizácií, ktoré predstavujú vstupnú bránu k týmto aktivitám. Možno tam je niečo aj pre vás.

Váš sprievodca Lisabonskou zmluvou

Po desaťročiach vojen, ktoré stáli milióny životov, znamenalo založenie EÚ začiatok novej éry, v ktorej európske krajiny riešia svoje problémy rozhovormi, a nie bojmi. Dnes členské štáty EÚ požívajú množstvo výhod. Existujúce pravidlá však boli navrhnuté pre omnoho menšiu EÚ, ktorá nemusela čeliť takým globálnym výzvam, ako sú napríklad zmena klímy, celosvetová recesia alebo medzinárodná cezhraničná trestná činnosť. EÚ má potenciál a zaviazala sa riešiť tieto problémy, no môže tak urobiť len zlepšením spôsobu svojej práce. Toto je cieľom Lisabonskej zmluvy. Prispieva k tomu, aby EÚ bola demokratickejšia, efektívnejšia a transparentnejšia. Občanom a parlamentom poskytuje možnosť podieľať sa vo väčšej miere na tom, čo sa deje na európskej úrovni; Európe zabezpečuje jasnejší, silnejší hlas vo svete a chráni pritom národné záujmy. Tento informačný materiál vysvetľuje, čo Lisabonská zmluva znamená pre vás ako občanov.
  

Právo voľne sa pohybovať a žiť v Európe

Sprievodca vašimi právami občana EÚ